Regulamin

Regulamin określa zasady funkcjonowania Strony internetowej https://edu.marketingmasters.pl/, zasady świadczenia Usług Elektronicznych oraz prawa i obowiązki Użytkowników z nimi związane. Użytkownik, który korzysta ze Strony Internetowej i Usług Elektronicznych oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

SPIS TREŚCI:

Postanowienia ogólne,
Usługi Elektroniczne – Newsletter,
Przetwarzanie danych osobowych – Newsletter,
Zasady funkcjonowania Strony internetowej,
Postępowanie reklamacyjne,
Postanowienia końcowe
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Strona internetowa dostępna pod adresem internetowym https://edu.marketingmasters.pl/ prowadzona jest przez Szkoła Marketing Masters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa, KRS: 0000713782, NIP: 5252736281, REGON: 369274958, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych.
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności opublikowanej na Stronie internetowej. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Strona internetowa oraz Usługi Elektroniczne nie są przeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia, w związku z czym prosimy, aby takie osoby nie korzystały ze Strony i nie przekazywały swoich danych osobowych za pośrednictwem Strony.
Definicje:
Strona internetowa – https://edu.marketingmasters.pl/
Polityka Prywatności – regulamin określający zasady przetwarzania danych osobowych stanowiący integralną część niniejszego Regulaminu, dostępny na stronie internetowej https://edu.marketingmasters.pl/
Usługodawca – Szkoła Marketing Masters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa, KRS: 0000713782, NIP: 5252736281, REGON: 369274958, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych.
Usługobiorca – Użytkownik tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony internetowej.
Użytkownik – osoba, która korzysta ze Strony internetowej.
Newsletter – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail oraz innych środków komunikacji elektronicznej, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy na podany przez niego adres poczty elektronicznej cyklicznych treści obejmujących wiadomości, artykuły oraz samouczki poświęcone analityce oraz nowym technologiom, w tym informacje marketingowe dotyczące działalności Usługodawcy, w tym na temat świadczonych usług, organizowanych szkoleń, kursów i aktualnych promocji.
USŁUGI ELEKTRONICZNE – NEWSLETTER

Strona internetowa umożliwia korzystanie z następującej usługi: Newsletter.

Rozpoczęcie korzystania z Newslettera następuje po spełnieniu łącznie następujących kroków: kliknięcie pola „Zapisz się” dostępnego na Stronie internetowej, kierującego Użytkownika do formularza zapisu na Newsletter, podanie imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu, na który ma być przesyłany Newsletter, zaznaczenie checkboxów stanowiących zgodę na treść Regulaminu oraz Polityki Prywatności, kliknięcie pola „Zapisz się” potwierdzającego zapis na Newsletter.
Kliknięcie pola „Zapisz się” po wypełnieniu formularza zapisu na Newsletter jest równoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej – Newsletter.
Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym, a w przypadku ich zmiany obowiązany jest dokonać ich aktualizacji.
Korzystanie z Newslettera jest bezpłatne, chyba że co innego wynika z informacji zawartej na Stronie internetowej.
Usługa Newslettera świadczona jest przez czas nieoznaczony.
Usługodawca zastrzega możliwość przerwania świadczenia usługi w każdym czasie, ze skutkiem natychmiastowym.
Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z usługi Newslettera, ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w następujący sposób:
Poprzez klikniecie linku umożliwiającego rezygnację z Newslettera zamieszczonego w stopce każdej wiadomości Newslettera przesyłanej na podany adres poczty elektronicznej.
Poprzez wypowiedzenie umowy, bez konieczności wskazywania przyczyny, poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt” lub też pisemnie na adres Usługodawcy: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa.

KURS

Definicja– kurs on-line pt. „GOOGLE ADS dla E-commerce”, którego twórcą jest Sprzedawca - Szkoła Marketing Masters Sp. z o.o.

  1. Realizacja zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania i uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.

  2. Kupujący otrzyma dostęp do zakupionego kursu on-line na platformie https://edu.marketingmasters.pl  bezzwłocznie po dokonaniu i zaksięgowaniu wpłaty.

  3. Dostęp do treści wchodzących w skład kursu on-line jest ograniczony czasowo do okresu wynoszącego rok od dnia zakupu. Po upływie wskazanego okresu czasu, kurs może być dalej dostępny, ale sprzedawca Szkoła Marketing Masters Sp. z o.o. nie gwarantuje aktualności treści ani dalszej dostępności materiału.


    PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH – NEWSLETTER

Administratorem danych osobowych gromadzonych w związku ze świadczeniem Usługi Elektronicznej Newsletter jest Szkoła Marketing Masters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa, KRS: 0000713782, NIP: 5252736281, REGON: 369274958, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych. Szczegółowe dane kontaktowe znajdują się na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.
Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są w sposób opisany w Polityce Prywatności w celu realizacji umowy – Usługi Elektronicznej Newsletter. Wszelkie prawa Usługobiorcy związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych określa Polityka Prywatności.
ZASADY FUNKCJONOWANIA STRONY INTERNETOWEJ:

Strona internetowa oraz jej zawartość stanowią przedmiot praw własności intelektualnej Usługodawcy lub jego licencjodawców i podlegają ochronie prawnej.
Wymogi techniczne niezbędne do współpracy z systemem informatycznym Usługodawcy: komputer, laptop, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu, dostęp do poczty elektronicznej, a w przypadku wiadomości SMS smartfon z dostępem do Internetu, umożliwiający odczytywanie wiadomości SMS.
Wykorzystywanie niektórych funkcjonalności Strony internetowej może wiązać się z wymogiem podania przez Użytkownika jego danych osobowych np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego. Zasady przetwarzania danych osobowych określa Polityka Prywatności.
Użytkownik obowiązany jest do korzystania ze Strony internetowej oraz Usług Elektronicznych w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Użytkowników oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony internetowej lub Usług Elektronicznych.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do: (1) dokonywania w każdym czasie zmian informacji udostępnionych w ramach Strony internetowej, ich uzupełniania oraz usuwania; (2) przerw w świadczeniu Usług Elektronicznych, w tym spowodowanych awarią, błędami systemu, pracami nad uaktualnieniem, konserwacją lub zmianami w oprogramowaniu Strony internatowej; (3) zaprzestania świadczenia Usług Elektronicznych.
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje związane z funkcjonowaniem Strony internetowej oraz Usług Elektronicznych można składać Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Usługodawcy wskazany w zakładce „Kontakt” lub też pisemnie na adres: Szkoła Marketing Masters sp. z o.o., ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa, Polska.
Usługodawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni. Odpowiedź Usługodawcy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub pisemnie na adres wskazany przez Użytkownika.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Usługodawca zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą udostępniane Użytkownikom za pośrednictwem Strony internetowej.
Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili jego publikacji w sposób określony powyżej. Dalsze korzystanie z Serwisu po dniu publikacji aktualnego Regulaminu stanowi wyrażenie zgody na jego zmienioną treść. W przypadku braku zgody, Użytkownik ma prawo zrezygnować z korzystania ze Strony i Usług Elektronicznych.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.