Polityka Prywatności

Polityka Prywatności ma na celu wyjaśnienie prawnych aspektów związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywaniem plików cookies za pośrednictwem Strony internetowej https://edu.marketingmasters.pl/.

Polityka Prywatności określa w szczególności w jaki sposób pozyskujemy i przetwarzamy twoje dane osobowe, jakie kroki podejmujemy w celu ich ochrony, a także jakie masz prawa związane z ich przetwarzaniem.

SPIS TREŚCI:

1. Postanowienia ogólne,

2. Administrator danych osobowych,

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych,

5. Czas przechowywania danych osobowych,

6. Ujawnianie danych osobowych podmiotom trzecim,

7. Komunikacja marketingowa,

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych,

9. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

10. Usługi podmiotów trzecich,

11. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską),

12. Ochrona danych osobowych,

13. Cookies,

14. Postanowienia końcowe

1. Postanowienia ogólne

1.1. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu. Terminy pisane wielką literą, które nie są zdefiniowane w niniejszej Polityce, mają znaczenie nadane im w Regulaminie.

1.2. Korzystanie ze Strony internetowej oraz Usług Elektronicznych wiąże się z koniecznością zapoznana się przez Użytkownika z treścią Polityki Prywatności oraz jej akceptacji. W przeciwnym wypadku korzystanie ze Strony internetowej i Usług Elektronicznych jest zabronione.

1.3. Podanie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne ale jest warunkiem koniecznym do korzystania ze Strony internetowej i Usług Elektronicznych.

1.4. Strona internetowa oraz Usługi Elektroniczne nie są przeznaczone dla osób poniżej 18. roku życia, w związku z czym prosimy, aby takie osoby nie korzystały ze Strony i nie przekazywały swoich danych osobowych za pośrednictwem Strony.

1.5. Definicje:

1.5.1. Strona internetowa – https://edu.marketingmasters.pl/

1.5.2. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

1.5.3. Regulamin – regulamin Strony internetowej dostępny na https://edu.marketingmasters.pl/

2. Administrator danych osobowych

2.1.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem Strony internetowej i Usług Elektronicznych jest Szkoła Marketing Masters spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa,

KRS: 0000713782, NIP: 5252736281, REGON: 369274958, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie – XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych. Możesz skontaktować się z nami:

– pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Szkoła Marketing Masters sp. z o.o. z

siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa,

– e-mailowo lub w inny sposób wskazany na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.

2.1.2. Jeżeli w związku z korzystaniem ze Strony internetowej lub Usług Elektronicznych podasz nam dane osobowe swoich pracowników, podwykonawców lub innych osób trzecich, Usługodawca stanie się podmiotem przetwarzającym te dane osobowe w rozumieniu RODO.

3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

3.1.1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z postanowieniami RODO i krajowymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Dane osobowe są przetwarzane i wykorzystywane wyłącznie w sposób odpowiedni do celu, dla którego zostały zebrane. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Usługodawcę wynika z działań podejmowanych przez Użytkownika. Pozyskujemy twoje dane osobowe na różne

sposoby, np. podczas zapisu na Newsletter, podczas korzystania z innych Usług

Elektronicznych lub podczas wysyłania do nas zapytań dotyczących obsługi Użytkownika czy reklamacji.

3.1.2. Dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

1) umożliwienia korzystania ze Strony internetowej, Usług Elektronicznych, w szczególności obsługi, utrzymania, ulepszania i udostępniania wszystkich ich funkcji, dostarczania żądanych usług i informacji, odpowiadania na reklamacje, komentarze i pytania oraz zapewniania wsparcia Użytkownikom – zgodnie z Regulaminem – podstawa prawna: art.

6 ust. 1 b) RODO („wykonanie umowy”),

2) wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 c) RODO („obowiązek prawny”),

3) księgowych, w celu dochodzenia roszczeń, obrony przed roszczeniami – podstawa

prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),

4) zapobiegania oszustwom przy korzystaniu ze Strony internetowej i Usług Elektronicznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),

5) marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług – podstawa prawna: art. 6 ust. 1

f) RODO („prawnie uzasadniony interes”),

6) tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmuje to w szczególności: raportowanie, badania marketingowe, planowanie rozwoju Strony internetowej i Usług Elektronicznych, prace rozwojowe, badanie opinii, tworzenie modeli statystycznych – podstawa prawna: art. 6 ust. 1 f) RODO („prawnie uzasadniony interes”).

3.2. Jeżeli wyrażą Państwo inną zgodę na wykorzystywanie swoich danych, treść tej zgody każdorazowo będzie określać, w jakim celu będziemy przetwarzać te dane – podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 a) RODO („zgoda na przetwarzanie danych”).

4. Kategorie przetwarzanych danych osobowych

4.1. Podanie nam danych osobowych jest dobrowolne, nie jest obowiązkiem ustawowym.

4.2. W określonych przypadkach bez podania danych osobowych nie jest możliwe korzystanie ze Strony internetowej lub Usług Elektronicznych.

4.3. Usługodawca może przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

1) dane kontaktowe: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP – zwłaszcza gdy korzystasz Usługi Elektronicznej, pytasz o pomoc techniczną lub składasz reklamację;

2) treść wiadomości między Użytkownikiem a Usługodawcą, takie jak wiadomości email, listy, czaty, rozmowy telefoniczne – gdy kontaktujesz się z nami, również za pośrednictwem mediów społecznościowych;

3) twoje opinie o nas – kiedy dzielisz się z nami swoją opinią na temat naszych Usług

Elektronicznych;

4) numer IP, pliki cookies i informacje o sposobie korzystania z naszej Strony internetowej i Usług Elektronicznych – podczas korzystania ze Strony internetowej lub Usług Elektronicznych, to jest w szczególności: (a) oznaczenia identyfikujące Usługobiorcę, (b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca, (c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną, (d) informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.

4.4. Korzystanie ze Strony internetowej lub Usług Elektronicznych nie wiąże się z obowiązkiem podawania jakichkolwiek danych osobowych o charakterze wrażliwym (takich jak np. informacje dotyczące stanu zdrowia). W przypadku ewentualnego poproszenia przez nas o podanie danych wrażliwych będzie się to odbywać za Państwa wyraźną zgodą obejmującą cel przetwarzania tych danych.

5. Dane osobowe mogę być również pozyskiwane poprzez następujące usługi elektroniczne: Facebook, Google Ads , Gmail , LinkedIn

6. W powyższych systemach jest możliwość pozostawienia adresu email (użytkownik zostawia email, na własne wyraźne żądanie, w celach otrzymania informacji reklamowych). W wymienionych usługach elektronicznych najczęstszym potwierdzeniem żądania otrzymania informacji reklamowych jest przycisk, “prześlij” lub przycisk z synonimem, do “prześlij”. Korzystając z powyższych usług użytkownik, akceptuje regulamin oraz politykę prywatności strony: https://edu.marketingmasters.pl/, a także regulamin oraz politykę prywatności firm, które świadczą

wymienione usługi, które zazwyczaj zamieszczone są w reklamie.

7. Miejscem przechowywania danych osobowych (adresy email, imię nazwisko) może być oprogramowanie Sengrid: https://www.twilio.com/legal/privacy (w celach reklamowych), GetResponse: https://www.getresponse.pl/informacje-prawne/polityka-prywatnosci, G Suit: https://policies.google.com/privacy?hl=pl (w celach kontaktowych),. Usługi hostingu oraz bazy

danych strony internetowej świadczy Google Cloud Platform

Google LLC, Twillio SenGrid oraz GetResponse świadczące powyższe usługi, są podmiotami przetwarzającymi dane osobowe.

8. Czas przechowywania danych osobowych

8.1. Usługodawca przechowuje dane osobowe jedynie przez czas, jaki jest niezbędny dla zrealizowania celów, dla których dane zostały zebrane, chyba że prawo wymaga inaczej:

a) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umów o świadczenie Usług Elektronicznych będą przechowywane przez czas ich trwania i po ich rozwiązaniu przez okres niezbędny do dochodzenia roszczeń;

b) dane osobowe gromadzone i rejestrowane do celów księgowych będą przetwarzane przezokres określony w przepisach obowiązującego prawa, w tym w przepisach podatkowych;

c) dane osobowe przetwarzane w celu realizacji uzasadnionych interesów Usługodawcy będą przechowywane do czasu spełnienia tych interesów, jednakże nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu,

d) dane osobowe przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego będą przechowywane do czasu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu,

e) dane osobowe zgromadzone na podstawie zgody Użytkownika (podstawa prawna: art. 6 ust.

1 a) RODO) będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Użytkownika tej zgody.

9. Ujawnianie danych osobowych podmiotom trzecim

9.1. Możemy ujawniać dane osobowe podmiotom trzecim, jeśli wyrazisz na to zgodę, jak również bezTwojej zgody w następujących okolicznościach:

1) Dostawcom usług zewnętrznych i podwykonawcom, w szczególności dostawcą usług hostingowych i IT.

2) Możemy ujawnić dane osobowe lub inne informacje, jeżeli jest to wymagane przez prawo lub w dobrej wierze, że takie działanie jest konieczne w celu zastosowania się do obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w odpowiedzi na żądanie sądu, organów państwa.

3) Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych lub innych informacji, które uważamy, w dobrej wierze, za właściwe lub konieczne do: (a) podjęcia środków obrony przed odpowiedzialnością, (b) ochrony siebie lub innych przed oszustwami, nadużyciami lub inną działalnością niezgodną z prawem, (c) podjęcia się obrony przed roszczeniami lub zarzutami osób trzecich, (d) ochrony bezpieczeństwa lub integralności Strony internetowej lub Usług

Elektronicznych, e) ochrony naszej własności lub innych praw, egzekwowania naszych umów lub ochrony praw, własności oraz bezpieczeństwa innych osób.

4) Informacje o Użytkownikach, w tym dane osobowe, mogą zostać ujawnione i w inny sposób przekazane nabywcy, następcy lub cesjonariuszowi Usługodawcy.

10. Komunikacja marketingowa

10.1. Usługodawca może przetwarzać dane osobowe do celów marketingowych polegających na

przesyłaniu Użytkownikowi informacji i ofert handlowych za pośrednictwem poczty e-mail lub

telefonicznie, jeśli Użytkownik wyraził zgodę na takie przetwarzanie danych.

10.2. W dowolnym momencie Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania komunikatów marketingowych klikając odpowiedni link rezygnacji na dole każdej wiadomości e-mail związanej z marketingiem. Możesz również poinformować nas o swojej rezygnacji wysyłając nam wiadomość na adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”.

11. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

11.1. Masz prawo:

a) uzyskać od Usługodawcy informacje, czy przetwarzane są twoje dane osobowe, a jeśli tak, to masz prawo dostępu do tych danych osobowych (art. 15 RODO),

b) żądać od Usługodawcy sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych (art. 16 RODO),

c) żądać od Usługodawcy usunięcia danych osobowych (art. 17 RODO),

d) żądać od Usługodawcy ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),

e) żądać od Usługodawcy przeniesienia danych osobowych (art. 20 RODO),

f) złożyć skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo; właściwym organem w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

g) w przypadku przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, masz

prawo w dowolnym momencie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. W przypadku sprzeciwu jesteśmy zobowiązani do zaprzestania przetwarzania

danych w tym celu,

h) masz prawo w dowolnym momencie sprzeciwiać się przetwarzaniu twoich danych osobowych, ze względu na Twoją szczególną sytuację, przetwarzanych przez nas w oparciu o wykonanie zadania wykonywanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów

realizowanych przez Usługodawcę lub osobę trzecią. Usługodawca nie będzie już przetwarzał danych osobowych, chyba że Usługodawca wykaże prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

11.2. Możesz wykonywać powyższe prawa, przesyłając wniosek na nasz adres lub adres poczty elektronicznej wskazany na Stronie internetowej w zakładce „Kontakt”. Zakres każdego z powyższych praw i sytuacje, w których mogą być wykonywane, wynikają z przepisów obowiązującego prawa, w tym RODO. Prawa, które możesz wykonywać, zależą między innymi od podstawy prawnej korzystania z danych i celu ich przetwarzania.

12. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

12.1. Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych nie jest konieczne do wykonania umowy, wypełnienia zobowiązania prawnego lub nie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów, możemy poprosić Cię o zgodę na przetwarzanie Twoich danych w konkretnym celu. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Nie wpłynie to na legalne przetwarzanie Twoich danych przed wycofaniem takiej zgody.

13. Usługi podmiotów trzecich

13.1. Strona internetowa może zawierać funkcje lub łącza do witryn i usług dostarczanych przez osoby trzecie, które nie są przez nas zarządzane. Informacje, które podajesz na tych stronach lub usługach, będą podlegać ich własnej polityce prywatności i procedurom przetwarzania danych.

Nie ponosimy odpowiedzialności za procedury związane z przetwarzaniem danych takich niezależnych od nas stron internetowych i dostawców usług. Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i bezpieczeństwa stron trzecich przed przekazaniem im informacji.

14. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)

14.1. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane i przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Europejski Obszar Gospodarczy stanowią: Unia Europejska oraz Islandia, Liechtenstein i Norwegia, łącznie „EOG”). Jeśli Twoje dane osobowe są przekazywane poza EOG, Usługodawca wymaga odpowiednich zabezpieczeń. Szkoła Marketing Masters wypełni swoje obowiązki wynikające z rozdziału V RODO.

15. W szczególności informujemy Cię, że korzystamy z usług hostingowych Google oraz narzędzia Google Analytics oraz innych produktów dostarczanych przez Google LLC, której infrastruktura znajduje się w USA.

16. Ochrona danych osobowych

16.1. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów w celu ochrony przekazywanych nam informacji, zarówno podczas transmisji, jak i po jej otrzymaniu. Utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia administracyjne, techniczne i fizyczne w celu ochrony danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, przypadkową utratą, nieuprawnioną

zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, niewłaściwym wykorzystaniem i wszelkimi innymi bezprawnymi formami przetwarzania danych osobowych będących w naszym posiadaniu.

Obejmuje to na przykład zapory ogniowe, ochronę hasłem i inne kontrole dostępu i

uwierzytelniania.

16.2. Pamiętaj, że żadna metoda transmisji danych przez Internet lub metoda przechowywania elektronicznego nie jest w 100% bezpieczna. Nie możemy zapewnić ani zagwarantować bezpieczeństwa jakichkolwiek informacji, które przesyłasz do nas i robisz to na własne ryzyko. Nie możemy również zagwarantować, że takie informacje nie będą udostępnione, ujawnione,

zmienione lub zniszczone przez naruszenie jakichkolwiek naszych zabezpieczeń fizycznych, technicznych lub zarządczych. Jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe zostały naruszone, skontaktuj się z nami.

16.3. Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa danych, poinformujemy Państwa i właściwe organy państwowe o wystąpieniu takiego naruszenia zgodnie z obowiązującym prawem.

17. Cookies

17.1. Cookies to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych przechowywane przez przeglądarkę na dysku twardym twojego komputera czy też na karcie pamięci smartfona. Podczas kolejnych wizyt na naszej Stronie internetowej informacje przechowywane w pliku cookies są odsyłane na Stronę internetową. Dzięki temu Strona internetowa może Cię rozpoznać i dostosować treść do Twoich potrzeb. Więcej informacji na temat plików cookies można znaleźć

m.in. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

17.2. W celu ulepszenia naszej Strony internetowej i Usług Elektronicznych, dostarczania najbardziej odpowiednich treści i analizowania, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszej Strony internetowej, możemy korzystać z technologii, takich jak pliki cookies. Pamiętaj, że nie będziemy w stanie zidentyfikować Cię na podstawie informacji, które zbieramy za pomocą tych

technologii.

17.3. Możemy przetwarzać dane zawarte w plikach cookies w celach: (a) personalizowania Strony internetowej i Usług Elektronicznych: zapamiętywania informacji o Użytkowniku, aby Użytkownik nie musiał ponownie wpisywać tych informacji podczas kolejnych wizyt; (b) dostarczania dostosowanych do Użytkownika reklam, treści i informacji; (c) monitorowania zagregowanych

wskaźników użytkowania witryny, takie jak łączna liczba odwiedzających i wyświetlanych stron.

17.4. Korzystamy z plików: (1) cookies sesyjnych, które są plikami tymczasowymi i są

przechowywane w urządzeniu osoby odwiedzającej Stronę do czasu jej opuszczenia; (2) cookies stałych, które są przechowywane w urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę przez czas określony w parametrach pliku albo do czasu ich ręcznego usunięcia; (3) cookies statystycznych, które umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony ; (3) cookies funkcjonalnych, które pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez osoby odwiedzające

Stronę, np. wybór języka, rozmiar czcionki.

17.5. Korzystamy z analityki i podobnych usług, które zawierają pliki cookies podmiotów trzecich. Podczas korzystania ze Strony internetowej pliki cookies osób trzecich mogą być używane (na przykład: Google, Facebook, Twitter, LinkedIn), aby umożliwić Ci korzystanie z funkcjonalności Strony zintegrowanych z tymi witrynami lub w celu analizy skuteczności kampanii reklamowych i

zbierania anonimowych informacji o korzystaniu ze Strony w celach statystycznych. Niniejsza Polityka Prywatności nie reguluje zasad korzystania z plików cookies podmiotów trzecich. Każda ze stron trzecich określa własne zasady używania plików cookies w swojej polityce prywatności, w szczególności:

1. Google Analytics, Google Optimize, and Google AdWords (Google Privacy Policy is available at https://policies.google.com/technologies/ads?hl=en, text and URL may be changed by Google sole discretion),

2. Facebook Pixel, Facebook Lead Ads (Facebook Privacy Policy is available at

https://www.facebook.com/policy.php, text and URL may be changed by Facebook sole discretion),

3. Helpcrunch https://docs.helpcrunch.com/setup/data-collection-gdpr

4. LinkedIn (LinkedIn Privacy Policy is available at

https://www.linkedin.com/legal/preview/privacy-policy, text and URL may be changed by LinkedIn sole discretion).

17.6. Strona korzysta z narzędzia Google Analytics. Pamiętaj, że możesz zapobiec rejestrowaniu przez Google zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie ze Strony, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zapoznaj się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

17.7. Korzystamy również z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i dostarczanych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi możemy kierować do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes w postaci marketingu własnych produktów lub usług. Informacji o przetwarzaniu twoich danych osobowych przez Facebook możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka:

https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

17.8. Możesz zmienić sposób, w jaki pliki cookies są używane przez twoją przeglądarkę, a także możesz blokować je lub usuwać. Aby to zrobić, zmień ustawienia swojej przeglądarki. Większość przeglądarek oferuje opcję akceptowania lub odrzucania wszystkich plików cookies, akceptowania tylko określonych typów lub informowania użytkownika za każdym razem, gdy witryna próbuje je

zapisać. Możesz także łatwo usunąć pliki cookies, które zostały już zapisane na Twoim urządzeniu. Zarządzanie plikami cookies zależy od używanej przeglądarki. Możesz dowiedzieć się, jak to zrobić dla konkretnej przeglądarki, klikając «pomoc» w menu przeglądarki. Dowiesz się tam, jak krok po kroku kontrolować i usuwać pliki cookies.

17.9. Musisz jednak wiedzieć, że brak zgody, usunięcie, zablokowanie lub ograniczenie umieszczania plików cookies może spowodować trudności lub nawet uniemożliwić korzystanie ze Strony internetowej lub Usług Elektronicznych.

18. Postanowienia końcowe

18.1. Pamiętaj, że raz na jakiś czas możemy zmodyfikować lub zaktualizować niniejszą Politykę Prywatności. Jeśli wprowadzimy do niej zmiany, niezwłocznie udostępnimy je na naszej Stronie internetowej. Dalsze korzystanie ze Strony internetowej i Usług Elektronicznych po wejściu w życie zmian wiąże się z koniecznością wyrażenia zgody na zaktualizowaną wersję Polityki

Prywatności. W przypadku braku zgody, masz prawo zrezygnować z korzystania ze Strony i Usług Elektronicznych.

18.2. Prosimy o kontakt z nami w przypadku jakichkolwiek pytań lub komentarzy dotyczących

niniejszej Polityki Prywatności oraz przetwarzania danych osobowych.

Możesz skontaktować się z nami:

– pisemnie, kierując korespondencję pod adres: Szkoła Marketing Masters sp. z o.o. z

siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ordynacka 9/33, 00-364 Warszawa,