Regulamin

Regulamin MarketingMasters.pl

Regulamin

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Serwis marketingmasters.pl (zwany dalej „Serwisem”), łącznie ze wszystkimi ulepszeniami i aktualizacjami („Aktualizacje”), jak również wszystkie elementy w nich zawarte, w tym baza szkoleń, stanowią przedmiot wyłącznych praw własności intelektualnej Szkoła Marketing Masters sp.z.o.o. lub jej licencjodawcom i podlegają ochronie prawnej.
 2. Właścicielem oraz Administratorem Serwisu jest Szkoła Marketing Masters sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.Nowy Świat 33/13, 00-029 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Okręgowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000713782, NIP 5252736281 zwana dalej „Szkoła Marketing Masters”.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Szkołę Marketing Masters usług drogą elektroniczną, zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Stron związane z korzystaniem z Serwisu.
 4. Użytkownik poprzez fakt przystąpienia do korzystania z Serwisu, oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia wraz z ewentualnie wprowadzonymi zmianami lub modyfikacjami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu będzie powodować skutki wynikające z jego treści oraz obowiązujących przepisów prawa.
 • 2 Definicje
 1. Serwis

Serwis internetowy dostępny pod adresem marketingmasters.pl wraz z całym systemem teleinformatycznym stworzonym przez Campus Warsaw, zapewniającym przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z witryny internetowej marketingmasters.pl

 1. Użytkownik

Każda osoba, która w jakikolwiek sposób, choćby incydentalnie, korzysta z Serwisu.

 1. Administrator

Szkoła Marketing Masters a także każda inna osoba, działająca w imieniu Szkoły Marketing Masters, upoważniona do podejmowania czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

 1. Usługi

Usługi świadczone przez Szkołę Marketing Masters na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności usługi polegające na  przekazaniu Użytkownikom informacji na temat działalności prowadzonej przez Szkołę Marketing Masters, takiej jak organizowane wydarzenia, szkolenia i seminaria. .

 1. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Szkoły Marketing Masters stanowiąca integralną część Regulaminu.

 • 3 Zasady funkcjonowania serwisu
 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową, podłączonego do Internetu.
 2. Serwis dostępny jest pod adresem http://marketingmasters.pl/
 3. Wykorzystywanie niektórych z funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, może wiązać się z wymogiem podania przez Użytkownika adresu e-mail, na który przesłane zostaną informacje o nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez Szkołę Marketing Masters. Zebrane w ten sposób adresy e-mail nie stanowią zbioru danych w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Adres e-mail użytkownika nie będzie wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wskazany w formularzu. Nie będzie również przekazywany podmiotom zewnętrznym
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości drogą elektroniczną. Aby tego dokonać, Użytkownik powinien skorzystać z odpowiedniego linku w otrzymanej od Administratora wiadomości lub wysłać wiadomość na adres hello@marketingmasters.pl
 5. Użytkownik może zgłaszać swoje uwagi i sugestie na temat działania serwisu pod adresem hello@marketingmasters.pl
 6. Administrator dołoży starań, aby udostępniane przez niego w ramach Serwisu informacje były aktualne, tzn. by były aktualizowane w miarę potrzeb i możliwości.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 8. a) dokonywania w każdym czasie zmian informacji udostępnionych w ramach Serwisu, ich uzupełniania oraz usuwania;
 9. b) przerw w świadczeniu Usług, w tym w działaniu Serwisu spowodowanych pracami nad uaktualnieniem, konserwacją lub zmianami w oprogramowaniu Serwisu. W miarę możliwości przerwy te będą się odbywały w porze nocnej.
 10. c) dokonywania niezapowiedzianych, nieograniczonych w czasie, przerw technicznych w świadczeniu Usług, bez konieczności powiadomienia o tym Użytkowników, w przypadku zajścia awarii lub błędu systemu w celu doprowadzenia Serwisu do prawidłowego funkcjonowania;
 11. d) nie dokonywania zmian w Serwisie zaproponowanych przez Użytkownika;
 12. Administrator zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszego Regulaminu.
 • 4 Prawa i obowiązki Użytkowników
 1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na warunkach określonych przepisami prawa.
 2. Użytkownikowi nie wolno dokonywać czynności w jakikolwiek sposób ograniczających prawa własności intelektualnej przysługujące Administratorowi. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania informacji wygenerowanych przez Serwis w celach innych niż informacyjne.
 3. Wykorzystanie do innych celów niż określone w punkcie 2 może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego zezwolenia ze strony Administratora i w ramach przeznaczenia przez niego określonego. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się skontaktować z Administratorem pod adresem hello@marketingmasters.pl
 4. Użytkownik niniejszym akceptuje, że w trakcie korzystania z Serwisu pobierane są niektóre dane o jego przeglądarce i systemie operacyjnym, szczegółowo określone w Polityce Prywatności.
 5. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane na adres hello@marketingmasters.pl i powinny zawierać imię i nazwisko oraz zwrotny adres e-mail. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą udostępniane Użytkownikom pod adresem marketingmasters.pl/regulamin
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili jego publikacji w sposób określony powyżej. Użytkownik akceptuje i potwierdza, że wyraźna akceptacja Regulaminu lub dalsze korzystanie z Serwisu po dniu publikacji aktualnego Regulaminu stanowi również wyrażenie zgody na jego zmienioną treść.
 3. Wszelkie informacje, uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem należy kierować na adres: hello@marketingmasters.pl
 4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności Użytkowników zawarte są w osobnej sekcji „Polityka Prywatności”.

Regulamin MarketingMasters.pl

Regulamin

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Serwis marketingmasters.pl (zwany dalej „Serwisem”), łącznie ze wszystkimi ulepszeniami i aktualizacjami („Aktualizacje”), jak również wszystkie elementy w nich zawarte, w tym baza szkoleń, stanowią przedmiot wyłącznych praw własności intelektualnej Szkoły Marketing Masters lub jej licencjodawcom i podlegają ochronie prawnej.
 2. Właścicielem oraz Administratorem Serwisu jest Szkoła Marketing Masters z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 33/13, 00-029 Warszawa, REGON:369274958 zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Okręgowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000713782, NIP 5252736281 zwana dalej „Szkoła Marketing Masters”.
 3. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Szkołę Marketing Masters usług drogą elektroniczną, zasady funkcjonowania i korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Stron związane z korzystaniem z Serwisu.
 4. Użytkownik poprzez fakt przystąpienia do korzystania z Serwisu, oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia wraz z ewentualnie wprowadzonymi zmianami lub modyfikacjami i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 5. Naruszenie przez Użytkownika postanowień Regulaminu będzie powodować skutki wynikające z jego treści oraz obowiązujących przepisów prawa.
 • 2 Definicje
 1. Serwis

Serwis internetowy dostępny pod adresem marketingmasters.pl wraz z całym systemem teleinformatycznym stworzonym przez Campus Warsaw, zapewniającym przetwarzanie, przechowywanie, wysyłanie i odbieranie danych, umożliwiający Użytkownikom korzystanie z witryny internetowej semcamp.university.

 1. Użytkownik

Każda osoba, która w jakikolwiek sposób, choćby incydentalnie, korzysta z Serwisu.

 1. Administrator

Szkoła Marketing Masters  a także każda inna osoba, działająca w imieniu Szkoły Marketing Masters , upoważniona do podejmowania czynności niezbędnych do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.

 1. Usługi

Usługi świadczone przez Szkołę Marketing Masters na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności usługi polegające na  przekazaniu Użytkownikom informacji na temat działalności prowadzonej przez Szkołę Marketing Masters , takiej jak organizowane wydarzenia, szkolenia i seminaria. .

 1. Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Szkoły Marketing Masters stanowiąca integralną część Regulaminu.

 • 3 Zasady funkcjonowania serwisu
 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie komputera lub innego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową, podłączonego do Internetu.
 2. Serwis dostępny jest pod adresem http://marketingmasters.pl/
 3. Wykorzystywanie niektórych z funkcjonalności dostępnych w ramach Serwisu, może wiązać się z wymogiem podania przez Użytkownika adresu e-mail, na który przesłane zostaną informacje o nadchodzących wydarzeniach organizowanych przez Szkołę Marketing Masters . Zebrane w ten sposób adresy e-mail nie stanowią zbioru danych w świetle ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Adres e-mail użytkownika nie będzie wykorzystywany do żadnego innego celu, niż wskazany w formularzu. Nie będzie również przekazywany podmiotom zewnętrznym
 4. Użytkownicy mogą w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania wiadomości drogą elektroniczną. Aby tego dokonać, Użytkownik powinien skorzystać z odpowiedniego linku w otrzymanej od Administratora wiadomości lub wysłać wiadomość na adres hello@marketingmasters.pl
 5. Użytkownik może zgłaszać swoje uwagi i sugestie na temat działania serwisu pod adresem hello@marketingmasters.pl
 6. Administrator dołoży starań, aby udostępniane przez niego w ramach Serwisu informacje były aktualne, tzn. by były aktualizowane w miarę potrzeb i możliwości.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do:
 8. a) dokonywania w każdym czasie zmian informacji udostępnionych w ramach Serwisu, ich uzupełniania oraz usuwania;
 9. b) przerw w świadczeniu Usług, w tym w działaniu Serwisu spowodowanych pracami nad uaktualnieniem, konserwacją lub zmianami w oprogramowaniu Serwisu. W miarę możliwości przerwy te będą się odbywały w porze nocnej.
 10. c) dokonywania niezapowiedzianych, nieograniczonych w czasie, przerw technicznych w świadczeniu Usług, bez konieczności powiadomienia o tym Użytkowników, w przypadku zajścia awarii lub błędu systemu w celu doprowadzenia Serwisu do prawidłowego funkcjonowania;
 11. d) nie dokonywania zmian w Serwisie zaproponowanych przez Użytkownika;
 12. Administrator zastrzega sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane Użytkownikowi na mocy niniejszego Regulaminu.
 • 4 Prawa i obowiązki Użytkowników
 1. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z Serwisu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na warunkach określonych przepisami prawa.
 2. Użytkownikowi nie wolno dokonywać czynności w jakikolwiek sposób ograniczających prawa własności intelektualnej przysługujące Administratorowi. Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania informacji wygenerowanych przez Serwis w celach innych niż informacyjne.
 3. Wykorzystanie do innych celów niż określone w punkcie 2 może następować tylko pod warunkiem uzyskania wyraźnego zezwolenia ze strony Administratora i w ramach przeznaczenia przez niego określonego. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie zawartości serwisu, należy się skontaktować z Administratorem pod adresem hello@marketingmasters.pl
 4. Użytkownik niniejszym akceptuje, że w trakcie korzystania z Serwisu pobierane są niektóre dane o jego przeglądarce i systemie operacyjnym, szczegółowo określone w Polityce Prywatności.
 5. Ewentualne reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu powinny być zgłaszane na adres hello@marketingmasters.pl i powinny zawierać imię i nazwisko oraz zwrotny adres e-mail. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania.
 • 5 Postanowienia końcowe
 1. Administrator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą udostępniane Użytkownikom pod adresem marketingmasters.pl/regulamin
 2. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili jego publikacji w sposób określony powyżej. Użytkownik akceptuje i potwierdza, że wyraźna akceptacja Regulaminu lub dalsze korzystanie z Serwisu po dniu publikacji aktualnego Regulaminu stanowi również wyrażenie zgody na jego zmienioną treść.
 3. Wszelkie informacje, uwagi, komentarze i pytania związane z Serwisem należy kierować na adres: hello@marketingmasters.pl
 4. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności Użytkowników zawarte są w osobnej sekcji „Polityka Prywatności”.